Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Sáng ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Quy định 144/TW); Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (sau đây gọi là Chỉ thị số 35-CT/TW). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Thực hiện Giấy mời số 202-GM/ĐUK ngày 05/7/2024 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW, Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã triệu tập toàn thể đảng viên của Nhà trường tham dự Hội nghị tại Nhà hát A3 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường có đồng chí Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Phạm Trí Thành – Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Bùi Như Lai – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên; đồng chí Trịnh Thúy Hương – Đảng ủy viên cùng toàn thể các đảng viên của Nhà trường.

Mở đầu Hội nghị, các đảng viên đã xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”. Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện quy định này.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ rõ vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144 bằng việc nhấn mạnh vai trò của đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; quá trình phát triển nhận thức của Đảng và những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức; bối cảnh tình hình và yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Về nội dung của Quy định 144-QĐ/TW, Quy định là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta “là đạo đức, văn minh”. Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa  nhấn mạnh: Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt đến hội nghị nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-QĐ/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu ra các vấn đề cơ bản và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt để việc triển khai thực hiện Quy định 144 và Chỉ thị số 35 được nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân. Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh: Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng bộ cấp mình, để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, bảm đảm đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Với sự nỗ lực nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ đảng viên, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, tôi tin tưởng rằng Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, chuẩn bị thật tốt các nội dung, công việc của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là hai nội dung then chốt, cốt lõi là văn kiện và nhân sự. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao…”

Sau Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thống nhất chỉ đạo trong thời gian tới để triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị này, các công tác tiếp theo của Đảng bộ Nhà trường là tập trung rà soát các quy định của Đảng bộ Nhà trường; chuẩn bị văn kiện chính trị cho đại hội Đảng lần thứ IX (2025-2030) của Nhà trường; rà soát và hoàn thiện quy hoạch cấp ủy; tổ chức quán triệt tuyên truyền đến cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà trường về Quy định 144 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sáng ngày 09/7/2024 tham dự Hội nghị quán triệt Quy định 144/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Bài: Trịnh Thúy Hương

Ảnh: Đồng Hiếu