Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển Đất Nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

KH18 ĐẢNG ỦY