Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU, ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

KH17 ĐẢNG ỦY