Thông báo về việc đóng góp ý kiến cho Báo cáo tự đánh giá (28/01/2016)