Công khai cam kết chất lượng đào tạo

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi là Thông tư 36) và Công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Vụ Kế hoạch, Tài chính – Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm 2018-2019,  Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công khai những thông tin theo quy định như sau (bấm vào link để tải về):

Báo cáo công khai năm học 2017 – 2018
 

Báo cáo công khai năm học 2015 – 2016

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a. Công khai cam kết chất lượng giáo dục

b. Công khai chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a. Cơ sở vật chất

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

3. Công khai thu chi tài chính

 

Báo cáo công khai năm học 2014 – 2015

1. Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 – 2015.

2. Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học nămhọc 2014 – 2015.

3. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, năm học 2014 –2015.

4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo của Trường đại học Sân khấu -Điện ảnh Hà Nội, năm học 2015 –2016.

5. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015.

6. Báo cáo tự đánh giá Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnhHà Nội.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.