Đào tạo & QL Khoa học

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC

Địa chỉ: Phòng 101 – 103, tầng 1 nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – Khu Văn hoá nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3834.1522 / 04.3764.1358

Email: phongdtqlkh.skda@moet.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hiền – P.Phụ trách

Trần Tuyết Hồng – P.trưởng phòng

 

  1. CHỨC NĂNG

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý đào tạo ở các trình độ: trung cấp, cao đẳng, đại học theo các hình thức chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo và công tác quản lý khoa học đảm bảo đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và các quy định của pháp luật;

– Giúp Hiệu trưởng theo dõi, giám sát mọi hoạt động đào tạo của Trường.

  1. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác đào tạo

  1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, định hướng xây dựng chiến lược phát triển các trình độ đào tạo, loại hình đào tạo, chương trình đào tạo và các nguồn lực phục vụ công tác đào tạo;
  2. Xây dựng hồ sơ mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới. Soạn thảo, ban hành các văn bản quy chế, quy định, đề án liên quan đến công tác đào tạo;
  3. Tổ chức xây dựng mới chương trình đào tạo, giáo trình, đề cương học phần, đề cương bài giảng của tất cả các ngành, chuyên ngành;
  4. Tổ chức tuyển sinh: Xây dựng chỉ tiêu, phương án, kế hoạch, giới thiệu, quảng bá, tư vấn tuyển sinh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của quy trình tuyển sinh; lưu trữ bài thi và kết quả thi, thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh;
  5. Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động đào tạo:

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch học tập, kế hoạch giảng viên và thời khóa biểu năm học;

– Tổ chức theo dõi, giám sát, phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và tính khối lượng giảng dạy;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức đăng ký học tập, thi học kỳ, thi lại, học lại, xét lên lớp, xét tốt nghiệp; quản lý kết quả học tập của HSSV, học viên;

– Quản lý in ấn, cấp phát, xác nhận thông tin về bảng điểm, chứng chỉ, văn bằng theo quy định;

– Cập nhật chủ trương, chính sách về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển các cơ sở thực hành, thư viện và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và quản lý các hợp đồng liên kết đào tạo;

– Giám sát kế hoạch, chất lượng đào tạo sau đại học.

2.2. Công tác Quản lý khoa học

– Nghiên cứu phát triển, quản lý chương trình, giáo trình, đề cương học phần, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo;

– Quản lý các công trình nghiên cứu, giáo trình, đề cương bài giảng sau khi nghiệm thu;

– Phối hợp với các đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học liên quan tới công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập trong Trường.

2.3. Các nhiệm vụ khác

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo tại Trường và hợp tác quốc tế;

– Phối hợp với các đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, tư liệu điện tử… phục vụ công tác đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ trong phòng;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.