Biểu mẫu

 Hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đào tạo sau đại học

của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

TT

Nội dung

Số hiệu

I.

Biểu mẫu bồi dưỡng sau đại học

 

1.

Đơn đăng ký học bổ sung kiến thức của thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

II.

Biểu mẫu đào tạo trình độ thạc sĩ

 

1.

Giấy đề nghị cho bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

2.

Lý lịch khoa học của học viên thạc sĩ

 

3.

Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ 

 

4.

 

5.

 

 

III.

Biểu mẫu đào tạo trình độ tiến sĩ

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.