Đoàn Viện Pháp tại Việt Nam giao lưu và trao đổi với sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội