Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Diễn viên và Đạo diễn nghệ thuật (Hạng I, II, III, IV) tại TP Hồ Chí Minh