Kế hoạch số 301/KH-SKDAHN ngày 27/8/2020 về việc Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

10 LUẬT

Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi 2020
Luật Đầu tư 2020
Luật Doanh nghiệp 2020 (2)
Luật Doanh nghiệp 2020
Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020
Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án 2020
Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
Luật PPP 2020
Luật Thanh niên 2020
Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
Luật Xây dựng sửa đổi 2020
Phụ lục kèm theo Luật Đầu tư 2020

21 NGHỊ QUYẾT

nghi-quyet-103
nghi-quyet-104
nghi-quyet-105
nghi-quyet-106
nghi-quyet-107
nghi-quyet-111
nghi-quyet-112
nghi-quyet-113
nghi-quyet-114
nghi-quyet-115
nghi-quyet-116
nghi-quyet-117
nghi-quyet-118
nghi-quyet-119
nghi-quyet-122