Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công diễn vở kịch nói “Những người ở lại” tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV