Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công diễn vở kịch nói “Những người ở lại” tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.