Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội (Kế hoạch số 297/KH-SKDAHN ngày 09/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh HN)