Thời khóa biểu học trực tuyến hệ chính quy & Vừa làm vừa học – Học kỳ 1, năm học 2021-2022 (Áp dụng từ 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021)