Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến Đại học chính quy năm 2021 Chuyên ngành: Công nghệ dựng phim và Âm thanh Điện ảnh – Truyền hình