Thông báo lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT cử nhân ngành Đạo diễn điện ảnh và CTĐT cử nhân ngành Thiết kế mỹ thuật Sân khấu – Điện ảnh