Công văn về việc rà soát, ban hành các văn bản quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ giáo dục đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội