Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm