Thông báo tuyển sinh khóa học ngắn hạn Thiết kế Âm thanh – Ánh sáng Sân khấu