Thông báo về việc quán triệt Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023 (kèm theo Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT)