BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2023 – 2028)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2023 – 2028)

TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn  Chức vụ, chức danh
1 Hoàng Dạ Vũ Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình
2 Phạm Văn Cường Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình
3 Trần Phương Dung Thạc sĩ  LL&PPGDTA
4 Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NT Sân khấu
5 Vũ Thanh Hùng Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình
6 Nguyễn Thị Huyền Nga Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu
7 Trần Thị Lan Cử nhân kế toán
8 Nguyễn Thị Li La Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình
9 Đỗ Thị Yến Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu