Thông báo về việc mở lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Link tải đơn đăng ký:

https://docs.google.com/document/d/1EbnSzjUxjklk3dMCniVMMbbbaE1Vkos_/edit?usp=drivesdk&ouid=101371759715312299751&rtpof=true&sd=true

Đính kèm