CUỘC THI SÁNG TÁC TÁC PHẨM CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ ĐỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY, MẠI DÂM, HIV/AIDS DÀNH CHO SINH VIÊN TOÀN TRUỜNG