Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Dự thảo Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) và 06 chương trình đào tạo năm 2023