Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các văn bản mới của Thành ủy Hà Nội

Ngày 09/5/2024, Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; Nghị quyết  số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, về phía Đảng ủy Nhà trường có đồng chí Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Lại Thị Thanh Bình – Đảng ủy viên, bí thư Chi bộ Kiến thức cơ bản và Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình; đồng chí Trịnh Thúy Hương – Đảng ủy viên. Đại diện các chi bộ trực thuộc đảng bộ Nhà trường gồm: đồng chí Phạm Văn Cường – Bí thư Chi bộ Cán bộ; đồng chí Phan Thị Phương Hiền- Bí thư Chi bộ Điện ảnh; đồng chí Vũ Đình Toán – Bí thư Chi bộ Sân khấu; đồng chí Trần Phương Dung – Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đồng chí đảng viên đã được nghe báo cáo viên của Hội nghị thông tin và quán triệt về Nghị quyết  số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên còn được gửi các tài liệu phổ biến và quán triệt các văn bản mới của Thành ủy Hà Nội gồm: Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 16/02/2024 thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 08/3/2024 thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/4/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Đắc Thi thống nhất với các đồng chí Bí thư chi bộ về chủ trương của Đảng ủy Nhà trường tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chương trình hành động để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất hành động cùng các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, đồng thời giao cho các chi bộ nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy Trường sớm ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội:


Bài: Trịnh Thúy Hương

Ảnh: Lê Khánh Hiệp