TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận,Quy định của Hội…
Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/ĐUK ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt […]
Xem Thêm