Công đoàn

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022
1. Đ/c Hoàng Dạ Vũ – Chủ tịch Công đoàn
2. Đ/c Phạm Văn Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn
3. Đ/c Nguyễn Xuân Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đ/c Chu Tiến Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành
5. Đ/c Trần Thị Lan – Ủy viên Ban Chấp hành
6. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Nga – Ủy viên Ban Chấp hành
7. Đ/c Nguyễn Hoài Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành
8. Đ/c Trần Phương Dung – Ủy viên Ban Chấp hành
9. Đ/c Vũ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành

CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRỰC THUỘC
1. Công đoàn bộ phận Sân khấu
2. Công đoàn bộ phận Điện ảnh
3. Công đoàn bộ phận Cán bộ
4. Công đoàn bộ phận Kiến thức cơ bản & Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh – truyền hình
5. Công đoàn bộ phận Viện Sân khấu – Điện ảnh