Đảng bộ

[:vi]

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020
1. Đ/c Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Đảng ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Đảng ủy viên
5. Đ/c Trịnh Văn Đức – Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
I. Chi bộ Sân khấu
1. Đ/c Nguyễn Văn Chuyên – Bí thư
2. Đ/c Phạm Hữu Dực – Phó Bí thư
3. Đ/c Cao Thị Phương Dung – Chi ủy viên

II. Chi bộ Điện ảnh
1. Đ/c Nguyễn Hữu Mười – Bí thư
2. Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư
3. Đ/c Phan Thị Phương Hiền – Chi ủy viên
III. Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên
1. Đ/c Bùi Thanh Tú – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiền – Phó Bí thư
3. Đ/c Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên
IV. Chi bộ Kiến thức cơ bản, Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh – truyền hình
1. Đ/c Phạm Đắc Thi – Bí thư
2. Đ/c Hoàng Nghĩa Thân – Phó Bí thư
3. Đ/c Hà Thị Minh Thu – Chi ủy viên
V. Chi bộ Cán bộ
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Bí thư
2. Đ/c Phạm Văn Cường – Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Chi ủy viên
VI. Chi bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh
1. Đ/c Đinh Quang Trung – Bí thư
2. Đ/c Bùi Thị Hồng Gấm – Phó Bí thư

[:en]ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
1. Đ/c Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy
2. Đ/c Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Đảng ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Đảng ủy viên
5. Đ/c Trịnh Văn Đức – Đảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
I. Chi bộ Sân khấu
1. Đ/c Hoàng Song Hào – Bí thư
2. Đ/c Phan Trọng Thành – Phó Bí thư
3. Đ/c Vũ Thúy Ngần – Chi ủy viên
II. Chi bộ Điện ảnh
1. Đ/c Nguyễn Hữu Mười – Bí thư
2. Đ/c Chu Tiến Dũng – Phó Bí thư
3. Đ/c Phan Thị Phương Hiền – Chi ủy viên
III. Chi bộ Đào tạo, Quản lý học sinh sinh viên
1. Đ/c Bùi Thanh Tú – Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiền – Phó Bí thư
3. Đ/c Trịnh Thúy Hương – Chi ủy viên
IV. Chi bộ Kiến thức cơ bản, Kỹ thuật, Công nghệ điện ảnh – truyền hình
1. Đ/c Phạm Đắc Thi – Bí thư
2. Đ/c Hoàng Nghĩa Thân – Phó Bí thư
3. Đ/c Hà Thị Minh Thu – Chi ủy viên
V. Chi bộ Cán bộ
1. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Quế – Bí thư
2. Đ/c Phạm Văn Cường – Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Chi ủy viên
VI. Chi bộ Viện Sân khấu – Điện ảnh
1. Đ/c Đinh Quang Trung – Bí thư
2. Đ/c Bùi Thị Hồng Gấm – Phó Bí thư[:]

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.