Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Khu Văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3764.9124

Email: ktdbclgd@skda.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TS.Trịnh Thúy Hương – Trưởng phòng

 

  1. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường đúng với các quy định của Nhà nước.

 

  1. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác khảo thí

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng soạn thảo các văn bản tiêu chuẩn về quản lý, tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kiểm tra, thi hết học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên và các công việc liên quan chức năng, nhiệm vụ của phòng;

– Nghiên cứu, đề xuất các hình thức, phương pháp thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để xét điều kiện dự thi, tốt nghiệp, xét lên lớp, ngừng học, thôi học và xét công nhận trúng tuyển, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, học viên…;

– Chủ trì, phối hợp với các khoa, tổ bộ môn xây dựng, quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần, kiểm tra khâu ra đề, tổ chức bốc thăm, sao in đề thi, tổ chức coi thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi.

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

– Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định;

– Nghiên cứu, triển khai các biện pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo, phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;

– Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy, học tập và việc làm của sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp;

– Tham gia kiểm định và tư vấn quản lý chất lượng giáo trình, chương trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, chuyên khảo và các học liệu phục vụ công tác đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng đúng với yêu cầu, quy định;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá. Thường xuyên cập nhật minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Trường;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức dự giờ giảng của giảng viên các Khoa, Trung tâm (mỗi học kỳ ít nhất 1 lần);

– Chủ trì lấy ý kiến của sinh viên, học viên về công chức, viên chức, giảng viên của Trường;

– Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị và tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức về hoạt động kiểm định chất lượng;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong phòng;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.