Tài vụ

PHÒNG TÀI VỤ

Địa chỉ: Tầng 1 nhà A1, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – Khu Văn hoá nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3837.0670 / 04.3764.8629

Email: tv@skda.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đặng Thị Hoa – Trưởng phòng

Nguyễn Thu Hương – P.trưởng phòng

 

  1. CHỨC NĂNG

– Trên cơ sở các quy định của pháp luật, giúp Hiệu trưởng quản lý, kiểm soát, điều hành, thanh toán công tác tài chính của Nhà trường theo chế độ hiện hành;

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng tài chính, vật tư kĩ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ và quy định về quản lý tài chính.

 

  1. NHIỆM VỤ

– Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của Trường và định mức, chế độ tài chính hiện hành xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn, từng tháng, từng quý về đào tạo, xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học, các chương trình, mục tiêu khác…;

– Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, quy định của Nhà nước về tài chính;

– Theo dõi công nợ, tổng hợp, báo cáo quyết toán theo định kỳ (hàng quý, hàng năm). Chịu trách nhiệm báo cáo, quyết toán theo định kỳ với cơ quan cấp trên;

– Theo dõi, hướng dẫn các bộ phận trong Trường thực hiện chi tiêu đúng nguyên tắc tài chính;

– Quản lý các nguồn kinh phí của Trường, thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc, thủ tục tài chính của Nhà nước;

– Phân bổ kinh phí cho các nhu cầu của Trường. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt và các chế độ tài chính do Nhà nước ban hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động tài chính của Nhà trường minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hạch toán kế toán và đề xuất các nguyên tắc thể lệ quản lý tài chính nội bộ trong Trường;

– Lập kế hoạch, sổ sách, lưu trữ chứng từ, xây dựng định mức thống nhất trong toàn Trường và chỉ đạo hoạt động đúng với quy định của Nhà nước;

– Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra định kỳ việc thanh quyết toán các khoản thu – chi của các đơn vị có thu trong Trường theo đúng quy định của Nhà nước. Kịp thời phát hiện và đấu tranh khắc phục những vướng mắc, những sai sót trong lĩnh vực tài chính của các cá nhân, đơn vị trong Trường;

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc thu – chi học phí, học bổng và các khoản chi khác phục vụ cho công tác đào tạo;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường;

– Kiểm tra danh sách công chức, viên chức, HSSV, học viên trong toàn Trường, kiểm tra mức lương, học bổng, phụ cấp nghề để lập biểu tổng hợp chính xác theo quy định;

– Giám sát việc sử dụng kinh phí trong việc mua sắm trang bị vật tư, thiết bị kĩ thuật, tài sản… phục vụ cho các hoạt động trong Trường;

– Quản lý theo dõi hồ sơ nhập và xuất tài sản, thiết bị văn phòng, thiết bị kĩ thuật… của toàn Trường;

– Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục chi tiêu tài chính và các quy định về chứng từ tài chính;

– Phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị và các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi hồ sơ nhập và xuất tài sản, thiết bị văn phòng. Theo dõi định mức khoán điện, điện thoại của các đơn vị trong Trường;

– Tổ chức lưu trữ văn bản chứng từ gốc trong thanh quyết toán;

– Kiểm soát tất cả các văn bản chứng từ thu chi đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng pháp luật trước khi trình Hiệu trưởng ký;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng viên chức, người lao động trong phòng;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.