Tổ chức CB & Đối ngoại

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, ĐỐI NGOẠI

Địa chỉ: tầng 1 nhà A1, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – Khu Văn hoá nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3837.1782 / 04.3834.1523

Email: tccbdn@skda.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Hồng Sơn – P.trưởng phòng

 

  1. CHỨC NĂNG

– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ chính sách và công tác hợp tác quốc tế theo đúng quy định hiện hành.

 

  1. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Trường và quy chế làm việc trình Hiệu trưởng quyết định; xây dựng phương án thành lập mới, sáp nhập, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc trình Bộ phê duyệt;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, định biên và quản lý biên chế; tổ chức tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức hàng năm; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; triển khai công tác thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức và người lao động;

– Phối hợp với các đơn vị đánh giá thử việc, hết tập sự đối với lao động hợp đồng và tham gia dự giờ, đánh giá bài giảng để giảng viên được đứng lớp độc lập;

-Tiến hành các thủ tục thu nhận, điều động, kéo dài thời gian công tác, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, cử cán bộ đi học, đi công tác và thăm quan ở nước ngoài theo phân cấp của Bộ;

– Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ nội vụ, hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự phục vụ công tác báo cáo, thống kê;

– Thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức: nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước niên hạn, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể… theo quy định của Nhà nước;

– Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, hồ sơ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức. Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Thanh tra giáo dục nghiên cứu và đề xuất giải quyết khiếu nại tố cáo;

– Triển khai thực hiện quy trình xét tặng các danh hiệu: NGND, NGƯT, NSND, NSƯT, … theo thẩm quyền;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo của Trường;

2.2. Công tác hợp tác quốc tế

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng quy chế, quy định và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm. Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch hợp tác quốc tế đã ban hành trên cơ sở quy định của Nhà nước;

– Là đầu mối trong việc thực hiện các chủ trương của Nhà trường về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực; theo dõi, giám sát, phát triển quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học;

– Phối hợp với các đơn vị, cá nhân làm thủ tục cho đoàn, cá nhân đi học tập, công tác nước ngoài và đoàn nước ngoài, cá nhân người nước ngoài vào làm việc tại Trường;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị hợp tác với nước ngoài;

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý chương trình, nội dung, thời gian chuyên gia nước ngoài đến Trường giảng dạy, làm việc và sinh viên quốc tế sang học tập, thực tập…; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, hướng dẫn tham quan cho chuyên gia nước ngoài theo quy định hiện hành;

– Soạn thảo văn bản liên quan đến hợp tác quốc tế. Tiếp nhận, dịch và gửi các tài liệu, thư phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của Trường;

– Quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu hồ sơ về hợp tác quốc tế, khách nước ngoài đúng quy định hiện hành;

– Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ trong phòng;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong phòng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.