Thông báo Tuyển sinh hệ ngắn hạn Thiết kế âm thanh – Ánh sáng sân khấu