Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình  

 Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình

Mã số môn học

Môn  học

ĐVHT

Tín chỉ

KIẾN THỨC CHUNG

16

11

BATH

505

Triết học

 

 

BHNN

506

Ngoại ngữ

 

 

KIẾN THC CƠ SỞ  CHUYÊN NGÀNH

48

32

Kiến thức bắt buộc

 

 

BATM

508

Mỹ học phương Tây hiện đại

 

 

BAVH

509

Văn hoá học

 

 

BALV

510

Lý luận văn học

 

 

BAGD

511

Phương pháp giảng dạy đại học

 

 

BAKH

512

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

 

Kiến thức chuyên ngành

 

 

BAKS

525

Một số vấn đề về lịch sử điện ảnh thế giới

 

 

LAKL

526

Một số vấn đề về lịch sử điện ảnh Việt nam

 

 

BAKF

527

Những khuynh hướng sáng tác trong lịch sử điện ảnh thế giới

 

 

BAN§

528

Ngôn ngữ điện ảnh

 

 

LLPB

529

Lý luận và kỹ năng phê bình điện ảnh

 

 

KIẾN THỨC  LỰA CHỌN

6

4

BAXH

519

Xã hội học

 

 

BAQL

520

Quản lý nghệ thuật

 

 

BATG

521

Tôn giáo – Lý thuyết phát triển

 

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

10

7

Tổng số  ĐVHT

80

54

        

  Xem thêm: Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.