Thông báo tổ chức thu hồ sơ nhập học của học viên cao học K14