Thông báo mở lớp ngắn hạn ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình