Thông báo mở lớp giới thiệu và giải đáp thắc mắc tuyển sinh khoa Truyền hình năm 2019