Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Nhà trường