Quyết định thành lập nhóm công tác rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Nhà trường