Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới