Bế mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên K38 – Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội