Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe học sinh, sinh viên K39