THÔNG BÁO MỞ LỚP NGẮN HẠN CHUYÊN NGÀNH DIỄN VIÊN KỊCH – ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH