TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1.

Nguyễn Công Tú Thạc sĩ Quản lý KHCN Giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên

2.

Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NTSK Phó giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên, giảng viên

3.

Khổng Thanh Tuấn Cử nhân CNKTĐT + Thạc sĩ NTSK Giảng viên

4.

Nguyễn Thanh Tùng Cử nhân ĐDAT-ASSK Trợ giảng