NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN NHÀ HÁT THỂ NGHIỆM SKĐA

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1.

Lê Thị Ly Như Cử  nhân Biên đạo Múa + Thạc sĩ NTSK Chuyên viên

2.

Ngô Việt Dũng Cử nhân QPĐA-TH Chuyên viên

3.

Cù Xuân Trường Kỹ sư CNĐATH Kỹ sư

4.

Nguyễn Thị Huyền  Nga Cử nhân Thanh nhạc + Cử  nhân ĐDSK + ThS NTSK Giảng viên

5.

Nguyễn Thu Trà Cử nhân TC-NH Chuyên viên

6.

Trần Xuân Tiến Cử nhân CNĐATH Kỹ thuật viên