XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM

DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

1.

Hoàng Thị Thu Thuỷ Cao đẳng âm thanh, Kỹ sư điện – Điện tử P. giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên

2.

Vi Tuấn Anh Cử nhân QPĐA-TH Kỹ thuật viên

3.

Trần Văn Đàm Cử  nhân công nghệ KTĐT Dựng phim viên chính

4.

Bùi Nguyên  Thục Cử  nhân TKMTHH, ThS NTĐA-TH Dựng phim viên chính

5.

Phạm Thành Chung Kỹ sư CNĐA-TH Dựng phim viên chính

6.

Lê Văn Đại Cử nhân QPĐA-TH Quay phim viên

7.

Nguyễn Hoàng Giang

CĐ Hệ thống điện, Cử nhân QPĐA-TH Kỹ thuật viên