XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM

DANH SÁCH CÁN B – GING VIÊN XƯỞNG PHIM THC NGHIM

TT H và tên Bng cp chuyên môn Chc v, chc danh

1

Vi Tuấn Anh Cử nhân QPĐA-TH Kỹ thuật viên

2

Trần Văn Đàm Cử  nhân công nghệ KTĐT Dựng phim viên chính

3

Bùi Nguyên  Thục Cử  nhân TKMTHH, ThS NTĐA-TH Dựng phim viên chính

4

Phạm Thành Chung Kỹ sư CNĐA-TH Dựng phim viên chính

5

Lê Văn Đại Cử nhân QPĐA-TH Quay phim viên

6

Nguyễn Hoàng Giang CĐ Hệ thống điện, Cử nhân QPĐA-TH Kỹ thuật viên