VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

TT

Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh

1

Đinh Quang Trung Tiến sĩ nghệ thuật Viện trưởng, PGS.TS.GVCC

2

Lương Thi Hoàng Thi Thạc sĩ NT Sân khấu Phó Viện trưởng, Giảng viên

3

Hoàng Dạ Vũ Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Phó Viện trưởng, Giảng viên

4

Nguyễn Thị Thanh Vân Tiến sĩ Hán Nôm Nghiên cứu viên

5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cử nhân bảo tồn bảo tàng Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

6

Lê  Vân Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên

7

Phạm Hải Yến Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên

8

Bùi Thị Hồng Gấm Thạc sĩ Văn hóa học Tuyên truyền viên chính