TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

   TT

Họ và tên

Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

   1. Nguyễn Thị Quỳnh Phương Cử nhân tin học Giám đốc, Kỹ sư
   2. Hà Phương Thạch Cử nhân kinh doanh, xuất bản phẩm Phó giám đốc, Thư viện viên
   3. Bùi Phương Mai Cử nhân tin học Kỹ sư
   4. Đỗ Thị Bích Ngọc Cử nhân Thông tin thư viện Chuyên viên