03 Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội về việc Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân: Ngành diễn viên Kịch Điện ảnh; ngành Đạo diễn Điện ảnh; ngành Thiết kế mỹ thuật Sân khấu-Điện ảnh