THÔNG BÁO V/v xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

Số : 209 /TB-SKĐAHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020 theo các chuyên ngành:

– Lý luận và lịch sử sân khấu; Mã số: 9210221

– Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình; Mã số: 9210231

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Thí sinh dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

1. Văn bằng: Phải có đủ 1 trong 2 điều kiện sau:

a. Có bằng thạc sĩ ngành, chuyên ngành đúng hoặc ngành, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. (Phụ lục danh sách ngành, chuyên ngành đúng, ngành, chuyên ngành gần kèm theo)

b. Có bằng đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, ngành, chuyên ngành đúng hoặc ngành, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, có chứng chỉ bổ sung kiến thức sau đại học. (Phụ lục danh sách ngành, chuyên ngành đúng, ngành, chuyên ngành gần và danh sách các môn học bổ sung kiến thức kèm theo)

2. Đề cương về dự định nghiên cứu:

– Đề cương về dự định nghiên cứu trình bày theo mẫu kèm theo.

– Đề xuất người hướng dẫn khoa học và có xác nhận của người được đề xuất đồng ý nhận hướng dẫn khoa học nếu như thí sinh trúng tuyển.

3. Nghiên cứu khoa học:

Thí sinh dự tuyển từ trình độ thạc sĩ phải có ít nhất một sản phẩm nghiên cứu      khoa học trong danh mục sau:

– Bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học thuộc nhóm ngành văn hóa, nghệ thuật trong Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện được Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận (tính theo năm thí sinh có bài đăng),  hoặc có bài đăng tại Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp bộ hoặc cấp nhà nước trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển

– Giáo trình chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy

– Bài tham luận được đăng trong kỷ yếu của các hội thảo cấp quốc gia, quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển

– Sách được xuất bản trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Thí sinh dự tuyển từ trình độ cử nhân phải có số sản phẩm nghiên cứu khoa học gấp đôi so với thí sinh đã có bằng thạc sĩ (2 sản phẩm)

Các bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học, bài đăng kỷ yếu phải có nội dung phù hợp với dự định nghiên cứu của thí sinh và phải được công bố trước khi trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư,   phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b. Năng lực hoạt động chuyên môn;

c. Phương pháp làm việc;

d. Khả năng nghiên cứu;

đ. Khả năng làm việc theo nhóm;

e. Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

f. Triển vọng phát triển về chuyên môn;

g. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.

5. Trình độ ngoại ngữ:

Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án.

Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh)

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

STT  Chứng chỉ  Trình độ

1

TOEFL iBT 45 – 93

2

IELTS 5 – 6.5

3

Cambridge examination CAE 45-59 PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas TCF B2 DELF B2 Diplôme de Langue

5

Goethe-Institut Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency  Test (JLPT) N2

9

ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2

6. Kinh nghiệm làm việc:

a. Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ: Có 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn trước hoặc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ (có minh chứng)

b. Đối với thí sinh có bằng đại học: Có 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn sau khi được cấp bằng đại học (có minh chứng)

7. Xác nhận nhân thân:

Được cơ quan quản lý nhân sự (đối với thí sinh là người đang đi làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người hiện chưa có việc làm cần được công an địa phương nơi cư trú xác nhận hiện không vi phạm pháp luật.

8. Nghĩa vụ tài chính:

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

9. Trường hợp đặc biệt:

Những đối tượng thí sinh thuộc các trường hợp đặc biệt, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ do thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét và quyết định.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội).
 2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm.
 3. Bản sao công chứng bằng thạc sĩ, bảng điểm
 4. Luận văn thạc sĩ (Những thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đã có luận văn lưu tại thư viện trường không phải nộp luận văn)
 5. Các chứng chỉ bổ sung kiến thức sau đại học (nếu có).
 6. Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định về trình độ ngoại ngữ của thí sinh tham gia xét tuyển.
 7. Lý lịch khoa học có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (đối với người đang làm việc) hoặc Công an địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người hiện nay chưa có việc làm).
 8. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.
 9. Giấy xác nhận thời gian, kết quả làm việc chuyên môn của cơ quan quản lý nhân sự.
 10. Các minh chứng về các sáng tác nghệ thuật của thí sinh dự thi (nếu có)
 11. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa (có thời hạn trong 6 tháng tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).
 12. Các công trình khoa học đã công bố:

– Các bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí chuyên ngành theo quy định        (nộp bản photocopy bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài đã in).

– Đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước đã nghiệm thu (nộp bản photocopy quyết định, hợp đồng, biên bản nghiệm thu và toàn văn công trình          nghiên cứu).

– Giáo trình chuyên ngành phục vụ giảng dạy (nộp bản photocopy toàn văn giáo trình tham gia biên soạn

– Bài viết đăng trong kỷ yếu của các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế (nộp bản photocopy bìa kỷ yếu, mục lục và toàn văn bài đã in).

– Sách đã xuất bản (nộp 1 quyển sách đã được xuất bản)

 1. Đề cương dự định nghiên cứu của thí sinh: nộp 08 bản (trong đó 02 bản có tên, đơn vị công tác của thí sinh; 06 bản không có tên, đơn vị công tác của thí sinh);
 2. 02 thư giới thiệu để trong phong bì, dán niêm phong bằng chữ ký của người giới thiệu.
 3. 04 ảnh (4 x 6) và 2 phong bì có ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh.
 4. Cam kết nghĩa vụ của thí sinh nếu trúng tuyển.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ cần mang theo các bản gốc để đối chiếu với bản sao.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

 1. Thời gian nhận hồ sơ:Từ ngày 01/10 đến hết ngày 20/10/2020(nghỉ thứ Bảy,    Chủ nhật và ngày lễ theo quy định của nhà nước)
 2. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.
 3. Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đồng/hồ sơ.
 4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ phận Sau đại học – Phòng 510 nhà A2 – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Khu Văn hoá Nghệ thuật, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38371755

Nơi nhận:

– Các đơn vị có liên quan

– Các thí sinh có nguyện vọng dự xét tuyển

– Lưu: VT, SĐH (100)

HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký)  

 Nguyễn Đình Thi

Toàn văn thông báo kèm phụ lục:

Phụ lục chuan

TB tuyển sinh Tiến sĩ 2020