Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2021 – 2022, Chương trình giữa khóa học và cuối khóa học