Kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

THONG BAO RA SOAT, DANH GIA VA CAP NHAT CTDT (1)
KE HOACH RA SOAT, DANH GIA VA CAP NHAT CTDT TRINH DO DH CHINH QUY